Fonētiskā pieraksta sistēmas atveidošanas principi

July 24, 2013  |  By  | 


Ilze Auzi ņ a. Dr. phil. LU MII M ā ksl ī g ā intelekta laboratorija Fon ē tisk ā pieraksta sist ē mas atveidošanas principi ar latviešu alfab ē ta rakstu z ī m ē m 1. Fon ē tisk ā