Υγροβιότοποι 2014

January 16, 2013  |  By  | 


ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 7:00 ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢ΕΩΝ 8:30 09:30 ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢ΕΩΝ 8:30 ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢ΕΩΝ 6:45 ΛΕΤΚΙΜΜΗ 2:30 ΤΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΣΡΑΚΙ 4:15 ΑΦΙΞΗ 4:00 3:00 Πληρο. Δρομολογίων www.lefkimmilines.gr ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΣΑΜΟΤ Ανακαλφπτω τουσ Υγροβιότοπουσ 6:30 Επιςτροή ποδηλάτων 4:30 Διανομή Ποδηλάτων Γεωγραικόσ – Ιςτορικόσ Προςανατολιςμόσ - Bird watching Παρουςίαςη: Δημιουργική Σκζψη Προετοιμαςία Φωτογραιϊν για Διαγωνιςμό Φωτογραίασ Παρουςίαςη Επιςκεπτϊν Διαγωνιςμόσ Φωτογραίασ

More from alex.vlassis