למידה מבוססת פרויקט 26.1.15

January 28, 2015  |  By  | 


ה תטישב הדימל ךילהתל םיינייפואה םיבלשה – PBL  להק ינפב תיבמופ הגצה - POL ( presentation of learning .) לע תישענ להקה תריחב ךילהתה לכ לע היצקלפר תכירעו גולאיד ידכ ךות דימלתה ידי .  אשונ תריחב תשרדנה םידומילה תינכת ךותמ . הרומה תא קתריש הזכ היהי אשונה , םידימלתל יטנוולר היהיש ( םליג ינבלו םמלועל רושק ) , הליהקה תא קיסעמש אשונ ( רפס תיב , הנוכש , ריע ) ינוציחה םלועהמ רגתא הווהמ וא ( הישעת , הרבח , דכו הילאוטקא ' .)  רקח יתטיש - תארקל תיטנתואו תבכרומ היעבב וא הלאשב דקמתמה יתטיש רקח ךילהת םימזוי םידימלתה יתועמשמ רצות .  םירמוח ףוסיא םינמזה חול ןונכתו עדימ תורוקמו .  םירצות תנכה ה האמה לש םירושיכ תשיכר ךות ההובג המרב - 21 : תווצ תדובע , תוחומ רועיס , תרושקת , להק ינפב היצטנזרפ .  רבעמ ךילהתבש היווחל , תוללוכה תוילאוטקלטניא תומישמ םע םידדומתמ םידימלתה האירק , רקח , םידומילה תוינכתמ דרפנ יתלב קלח םניהש םינכתב להק ינפב הגצהו הביתכ .  םכסמ עוריאב גצומה יפוס רצות תריציל איבמה הדובע ךילהת אוה דחיימה ןייפאמה , תופתתשהב להק .  זכרמב אוה רצותה אל וז הדימלב יכ שיגדהל בושח , הדימלה ךילהת אלא , םירבוע התואש ךרדה םידמולה .  הדימל תססובמ - יתועמשמ רקח לש היווח םידימלתל תנמזמ םיטקיורפ .  בר ילכ אוה םכסמ עוריא - הדימלל היצביטומ ררועמה המצוע , יכוניחה תווצה רובע ןהו םידימלתה רובע ןה .  ףסונ עדימל – הרומל הכרדה תרבוח  שדח ןדיע לש וחתפב תבצינ ךוניחה תכרעמ - ןוויג דדועמה ןדיע , ו תויתריצי " הספוקהמ האיצי ." םייתריציו םיפסונ תונויערב ןכו םירחא םימגד לש החירפב הזחנ בורקה דיתעבש חינהל ריבס וחתופיש .  תססובמ הדימל םיטקייורפ ייק תללכמ רגאמ  הבישחל ךוניח רתא - יגוגדפ קפוא גספב " ב תוקסועה הדימל תורגסמ תולעופ ה - PBL תאזו םימזוי םירומל תינשדח תימדקא תרגסמ ןללכבו תירפס תיב תרגסמב תאז םידמולה םיתווצל ףסונב - זש " ר , ףונ - םיערו םי . יב " םיער ס - הרטמב ייק תללכמ לש הכרדהו יוויל הנשה לבקמ יכלהמ ליבוהל PBL המרב תירפס תיב . םתעדיה ? רפסה יתב תשר ייה - קט - תנשב וגייד ןסב המקוהש ייה 2000 הטישה הצמיא , ןויערה הצמיא ןולוח ריעה לארשיב , םינצינ ולחה דודשאב .

More from tcipi57