פתגמים אחריות אישית

January 8, 2014  |  By  |  Impressions: 651  | 


םירקי םידלי .1 םגתפ ורחב .2 םגתפה אשונ וה המ ? .3 תוירחא אשונל רשקתמ םגתפה ךיא ? .4 םגתפה תועמשמ המ ? .5 5 . המיאתמ הנומת ופיסוה

More from Debora

Page 1 / 2