thơ Nguyen TTạo

July 27, 2013  |  By  | 


1 T ản m ạn th ời tôi s ống Như con chiên sùng đạo chợt b àng hoàng Nh ận ra Chúa chỉ ghép bằng đất đá 1. Nh ững b ông hoa v ẫn cứ nở đúng m ùa Như thời đ

Page 1 / 5