THƠ NGUYỄN KHÔI

July 28, 2013  |  By  | 


1 THƠ ĐÔI LỜI THƯA TRƯỚC : Tôi được l àm quen v ới Nguyễn Khôi trong m ột ho àn c ảnh rất t ình c ờ – làm quen trên m ạng internet! Không ph ải l à chuy ện “chat

Page 1 / 5