!ברכות לשנה החדשה

September 11, 2013  |  By  | 


ךל היהתש המיסקמו הבוט הנש לכ םדוק ? אבא יהתש רשועו רשוא , תואירב ןומה , לזמ ןומה ךל תלחאמ ינא ה רשואמ לכ ךלש םייחה

More from Shlomit Desta