השבועון גליון 775

November 23, 2014  |  By  | 


2 24/11/14 | 775 ןוילג ןמזה הז 3 24/11/14 | 775 ןוילג ןמזה הז םדקתהל הצור ! החלצהל ךתוא םינווכמ ? טבלתמ ! ךלש החלצהל ילאמיסקמה לאיצנטופה םע ליבשל ךתוא ןווכל חמשא םייחה ימוחת לכב ךדועיי תאו ךייח תא ןחבאא תילבק היגולורמונ תועצמאב הצור ה / תאש המ לכ תויהל ךל ורשפאיש םילכ ךל ןתא , ידוהיה גני ‘ צואקה תרזעב ? חילצהלו ד “ סב וישכע גייח םניח ינושאר ץועייל 03-6555444 ודלוט השמ תויגוז הסנרפ הריד