Νέες Τεχνολογίες Στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Ένα Παράδειγμα Εφ

January 16, 2014  |  By  | 


Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν σύντομα οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τα νέα εκπαιδευτικά μοντέλα που βασίζονται στην εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Μέσα από παραδείγματα εφαρμογής τους θα προσπαθήσουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, να τους εξάψουμε τη φαντασία και να τους δημιουργήσουμε την ανάγκη για περεταίρω ενασχόληση μαζί τους και την κατασκευή εργαλείων που θα τους διευκολύνουν στο δύσκολο έργο τους. Λέξεις κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση, Microworlds Pro.

More from skarkchr