ידיעות בראשית

January 14, 2014  |  By  | 


/הערפו ףסוי ןיארק המלע ונתבתכ י ,ישיש םויב “ ז בקעי ובזע ,ןושחב ץרא תא ותחפשמו המירצמ םכרדב ןענכ יכ רבתסהו רחאמ

More from dalit