מידאור חשוון התשעה

November 23, 2014  |  By  | 


ב ישילש םויב - 77/77/71 תוניוצמ ידלי ונאצי 0222 ה תובכשמ ‘ - ז ‘ .עבש ראבב עדמל וסרק קראפב לויטל .קראפה יכירדמ ידי לע םירבסהב ונדמלש המ תא שממלו םיגציימב תוסנתהל ונלוכי קראפב .תישעמו תיתייווח הרוצב םישדח םירבד ונדמלו דואמ ונינהנ ,בבשה לע ונדמל םיגצימה ןמ דחאב אמגודל דמלנה תא תווחלו שוחל רשפאש םושמ דמלנה תא בטיה ןיבהל רזוע האנהו הדימל לש הז בוליש ונתעדל פש ת .םוקמב םינהמה םיקחשמה תרזעב עדיה תא ונשמימו םיבשחמה ינפמ ונדמלש המ תא רתוי בוט ונבה הז ןמז תרזעב ונתעדל .קראפב םיגציימה לכב תישיא תוסנתהל ישפוח ןמז ונל ונתנ םיכירדמה לויטה ףוסב הש ונל התיי .םייכוניח םתויהל ףסונב דואמ םינהמ ויה םיקחשמה .ונלש ךרוצה יפל לגרתלו רוזחל תורשפאה .ונינהנ ונחנאש ומכ תונהילו עדמל וסרק קראפל אובל תוצילממ ונחנא 'ו גנווסלוא בניעו רנדור ןאירוא :תאמ 3 דומע 0 עשת ,ןושח רואדימ “ ה הכירעו בוציע - בגר הנאירוא תונושה תובכשב השענהמ םימודק תואנל לויט ישימשת תא ונרכה .ספדומ הרות רפס ןיבל וניב ונוושה ,תסנכה תיבב הרותה רפס לע ונדמל ."הרותל רעש" אשונ תא דומלל ונמייס .םימודק תואנל לויטב םג אשונה דומיל תא וניווח .הרותה רפסב אצמתהל דציכ ןיבהל ונלחתה .םשומיש לע ונדמלו םינושה השודקה " עסמל םמיע האציו יניס רהב הרותה תלבק לש ןושארה סקטה ןמ ויתונורכיז תא הרפיס ,םידימלתה לש םהינפ תא הלביק ,"הינתמ .המודקה לארשי ץראב וניתובא תובקעב ונשגפ .רובמ םימ ונבאשו םימ רובל ראב ןיב לדבהה תא ונל וריבסה , ןרוגב ,דב תיבב ונרקב ןורדקב תסנכה תיבב ונירוה םע רקבנ אשונל םוכיסכ .סומלוקו ויד תרזעב הביתכב ונסנתהו הרותה תביתכ לע ריבסהש ם"תס רפוס .הרותה רפס לע דוהימע ברה יפמ רבסה לבקנו הרות רפס הארנ /ב תכנחמ יגיס 4 קמעב רגש ימו םימ רובב שמתשה רהב רגש ימש ונתוא ודמל .םימ רוב יתיארו םימודק תואנל לויטב יתייה ינא .ראבה וא רובה דיל םישגפנ ויה םישנא הברהו .ראבב שמתשמ היה /ב ץרפ לעי 4 . ומכ ונבתכ ךכ רחא .הנקמ םג אלא הצונמ קר אל תושעל רשפא סומלוקש ונל הארהש ם"תס רפוס ונשגפ לויטב .םידגבהמ דרוי אל ויד יכ יתכלכלתה אלש לזמ .ילש רדחל חותפ / רוגס טלש יתישע ינא .הנק םע ם"תס רפוס /ב סיל ידע 4 םיידיה לע םימה תא וכפש רובהמ םימ ונבאש .קיחצמו דמחנ היה אוהו ם"תס רפוס יתיאר םימודק תואנל לויטב .םימודק תואנב ושגפנ אבאו איהש יל הרפס אמא לויטהמ יתרזחש .םימיענ ויה םהו ונלש /ב רומ ירוא 4 ב הבכש ‘

More from beitorschool

Page 1 / 2