תהליך לבניית התלקיט כיתה ג

September 28, 2013  |  By  | 


,לעי ,ןימסי יקירו תילגיס ,לעי ,ןימסי יקירו תילגיס טיקלתה תיינבל טוריפו רבסה )הרומל ףד( הרדגה וא תורומג תודובע ףסוא ובו ,דימלתל ךיישה קיתכ יוטיב ידיל אבה הכרעה ילכ אוה טיקלתה :

More from rikylamay