Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Zpravodaj pro Obec Petrovice / 4/14

dave.mikulecky


Published on December 16, 2014

ZPRAVODAJ PETROVICE ● 2 / 2014 vání opût sejdeme. Je‰tû jednou díky. za 2) pozeptat se paní editelky ‰koly a paní vedoucí ‰kol- ky jestli nám na‰i nejmen‰í rozzáí tváe a mysl sv˘m bez- prostedním a nádhern˘m projevem u stromeãku. K jejich vystoupení není co dodat - dûtiãky byly prostû kouzelné, to jejich zapálení a jak˘m nám pedvedly co se nauãily - no krása. Paní uãitelka Radka a pan uãitel Petr jsou kouzelníci! A já osobnû si myslím, Ïe spoleãnû zazpívaná koleda o koni co cinknul zlatou podkovou nemûla chybu. Co na to ekne- te? My - dûkujeme! za 3) letos, i kdyÏ jsme si jiÏ v ãervenci zamlouvali chlu- mecká „KoÈata“, jsme, jak se íká: ostrouhali koleãka . Sbor je tak vytíÏen˘, Ïe, i kdyÏ do Petrovic velice rádi jezdí (jak mi sdûlila jejich vedoucí, paní Koupilová) nám museli íci ne. Pohrozila jsem jim, Ïe jiÏ druhého ledna roku 2015 si budu zamlouvat termín na listopad a bûda, jak uÏ budou mít v‰e obsazené! ...okamÏitû nastartoval bod ã.4) urychlenû obvolat Dûtsk˘ domov Tisá (mimochodem, dle jejich sdûlení, do Petrovic jezdí také velice rádi) s prosbou, zda by nám opût po roce nezazpívali. Îe to umí a Ïe dovedou i rozezpívat své okolí nám ukáza- li. Jako vÏdy byli bezprostední a své vystoupení si uÏívali. Na‰e podûkování a potlesk si jistû zaslouÏili. za 5) protoÏe nûkolik rokÛ za sebou se na‰i zpûváci úãast- nili rozsvícení stromku v Tisé a protoÏe nûkolik na‰ich ãlenÛ je souãástí Tisovského pûveckého sboru, vyplynula z toho reciproãní spolupráce. A tak jsme mohli poprvé na na‰em podiu pivítat sousední pûveck˘ sbor. A myslím a jsem pe- svûdãená, Ïe byli velice píjemn˘m a mil˘m pekvapením a Ïe jejich vystoupení si opravdu zaslouÏilo siln˘ potlesk. Pak nastalo to oãekávané rozsvûcení stromku a osvícení Betléma - to v‰e za doprovodu velkolepého ohÀostroje. Ha- siãi se prostû vyznamenali. Dûkujeme za v‰echny pihlíÏející. A je píjemné konstatovat, Ïe se na na‰em námûstí se‰lo opravdu hodnû lidí, Ïe spoleãnû s námi si zazpívali koledy, Ïe si spolu popovídali u svaeného vínka, u dobr˘ch zákuskÛ a obãerstvení, které nám jako vÏdy, pipravili z restaurace „Radnice“. I to pispívá k neopakovatelné atmosfée nastá- vajících svátkÛ. Zastavit se, odhodit starosti za hlavu a hlav- nû si pln˘mi dou‰ky se radovat.. Pejeme Vám aÈ svátky Vánoc proÏíváte v klidu, v pohodû a v radosti se sv˘mi nejbliωími. A rok 2015 nechÈ Vám pi- ná‰í pedev‰ím zdraví. Za Petrovick˘ spolek Jana Jirásková