Správa 2014 o 1. časť

October 29, 2014  |  By  | 


2 Vypracovali: PaedDr. Renáta Rodáková riaditeľka školy Mgr. Jan a Maťufková zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Stanislav Bucko zástupca riaditeľky školy Mgr. Monika Mydlarčíková výchovná poradkyňa Mária Zápotocká vedúca ŠJ Mgr. Ľubica Girgošková predseda ZR Mgr. Andrea Kašprišinová vedúca MZ 1. – 4. ročníka Mgr. K atarína Kočišková vedúca MZ školskej logopédie špeciálnej pedagogiky Mgr. Beáta Likeová vedúca MZ ŠKD, Mgr. Mária Režnická vedúca PK slovenského jazyka Mgr. Mária Kľučárová vedúci PK prírodovedných predmetov Mgr. Adriana Puchalová vedúca PK cudzích jaz ykov Mgr. Jozef Čekan vedúci PK spoločenskovedných a výchovných predmetov Východiská a podklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č . 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 -R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 3. Koncepcia školy na roky 2009 – 2014. 4. Plán práce školy na školský rok 2013/2014. 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií. 6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov 7. Ďalšie podklady : Správa o hospodárení za rok 2013.

More from Jana

Page 1 / 6