Vianočné vydanie šk. časopisu

November 24, 2014  |  By  | 


Ke ď prídu Vianoce ... https://www.youtube.com/watch?v=VhqrVXJ2egw – pieseň R adostné, č arovné, rodinné a zárove ň plné o č akávania. Také sú len Vianoce. Sviatky, pred ktorými ako chu ť ovka prichádza viano č né č íslo nášho školského č asopisu s plným priehrštím láskavého slova, dobrých rád, veselej nálady a vo ň avých dobrôt. Nielen v duši, ale všade okolo seba chceme ma ť „ sviato č no “ . Spojte teda rados ť , o č akávania i rodinnú pohodu blí ž iacich sa sviatkov s č asopisom. Nájdete v ň om pe č enie i zdobenie, nápady na dar č eky a ozdoby pre vás i pre vašu rodinu č i priate ľ ov.

More from Jana

Page 1 / 6