Slobodan Zoran Obradović "Malo slovo o životu"

January 3, 2015  |  By  | 


Izdavač Stihom govorim www.stihomgovorim.com Štampa Dijamant print, Beograd Za koricu korišćena slika Luke Joksimovića Tiraž: 100 komada CIP - Каталогизација у публикацији Национална библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-634-13-1 COBISS.CG-ID 25855504