1קהילה מעצימה

October 27, 2014  |  By  | 


חקפמה לש יעוצקמה חותיפה תרגסמב ."םיתימע תדימל" לע שגד םימש ונא וילהנמו תניינעמ הניה וז ךרדב הדימל יכ תואור ונא ףותיש לש ךרדב עדיה תצפה .הרישעמו תרצוי ,דמלמה תאו דמולה תא המיצעמ םיקפוא ביחרהלו דומלל תונמדזהו תוחיתפ בורקה "הלועפה הדש" ךותב .ונילא תעירי תא ביחרהל תשקבמ ינא תאז רואל הכירדמה ,ןמסל ןאילא םע דחיו היישעה הדימל שגפמ םייקנ ,תילגנאל תיזוחמה .תילגנאל םירומל 'ד םויב םייקתי הדימלה םוי 01/0 ס"יבב תועשה ןיב "ןולא" 01:1 – 03:1 :םינמז חול 01:1 - 01:3 - רפסה תיבל העגה 01:3 - 00:11 - תוסנכתה רפסה תיב תיירפסב 00:11 - החיתפ ירבד 00:01 - 00: - םירועישב הייפצ 0:11 - 0:1 - הקספה 0:1 - 03:1 - חיש ילגעמו "הכופה התיכ"

More from shira