KPP_rozporzadzenie_2007

July 25, 2013  |  By  | 


Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy zdnia 8 wrzeÊ- nia 2006 r. oPaƒstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) ramowy program kursu wzakresie kwalifikowanej

More from ytgoodgame