עבודה בגיאוגרפיה – טיפול בהשלכת פסולת

April 24, 2013  |  By  | 


סב " ד סב " ד תיתיב תלוספ - םדאה תולדגו תוכלוה תויומכב תלוספ רציימ ינרדומה . תנידמב לארשי , ל עיגמ תלוספה חפנ הנש לכב