ไทย

July 31, 2013  |  By  | 


ระบบการศึกษาประเทศไทย ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามทีกาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม

More from napatpae