מנהיגים ומנהיגות 4

July 27, 2013  |  By  | 


• גיהנמה םש : סרפ ןועמש . • הדיל ךיראת : 2 טסוגואב 1923 , כ ' ה באב ' פרת " ג . • ותנוהכ תנש : 1984 דעו 1986 הלשממ שארכ ןהיכ

More from mariana