עלון מקוון מס 1

November 24, 2014  |  By  | 


יתנשה אשונה - םישרושו םיריש – ת טויפה תארוהל הקיזומב םידומיל תינכ תאמ : ףלכ הנר , הכירדמ תידוהי הקיזומב תיצרא מיעו חתפב ירשת יגח ם תסנכה יתבמ ועקביש םיטויפהו תוליפתה תוניגנמ נימל לארשי תוליהקב י הקיזומה לע שגד םע ןולעה תא חותפל ונרחב .ןה םישרושו םיריש" תינכותמ תפקתשמ איהש יפכ לארשי תוליהקב תידוהיה ." "םישרושו םיריש" תא השיגפמה הקיזומב םידומיל תינכת הניה םע םידימלתה ה תרגסמב .טויפה םלוע ךרד ןהינימל לארשי תוליהק לש הקיזומ ידוהיה םעל םירושקה םינכתל םידימלתה םיפשחנ םיטויפה תארוה , הקיזומל תידוהי ו ל הקיזומ ועפשוה ןהו רחאמ תונווגמ טויפה תוניגנמ .תימלוע ללכ .ץראל ץראמ ודדנ ףאו הליהקו הליהק לכ לש אצומה ץראב וחורש תוניגנממ םידימלתה לש רשקה קוזיחל םרות לארשי תוליהק ךרד טויפב קוסיעה תורוסמ םע רתוי הקימעמ הרכהל ןכ ומכו םתיב ינבו םהישרוש םע םירומהו םידימלתה תא חתופ הניגנו הרישב טויפה עוציב .םתתכב םירחא םידימלת לש ל .ברעמו חרזממ תוברתו הקיזומל תיתועמשמו הבחר הנזאה

More from inbalk88