Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

01-12-14

Burcu Iqret


Published on December 1, 2014

Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 01 Aralık 2014 Pazartesi 2 Urfanatik Siyaset Vali Küçük: Sınır Kapısı PYD’nin elindedir Coşkun, öğretmene yapılan saldırıyı kınadı Gülpınar: Tarih yazmaya geldik -Haber Merkezi- 1. Sayfanın devamı.. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Kobani’de yaşanan son gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, ya - ralanan kişilerin Suruç Devlet Has - tanesine kaldırıldığını ve durumun normale döndüğünü belirtti. Kobani’de IŞİD terör örgütü ile PYD güçleri arasında devam eden çatışmalarda, IŞİD’in Mürşitpınar Sınır Kapısı’na intihar saldırısı dü - zenlemek istemesi üzerine yayınla - nan haberlere ilişkin açıklama ya - pan Vali Küçük, “Şu anki durumda kapı PYD güçlerinin elindedir. Du - rum stabildir, hatta bu arada ciddi bir karşılıklı yaralı olduğu anlaşıl - mıştır” dedi. Olaylara ilişkin açıklamasını sür - düren Vali Küçük, yapılan kaynak - sız, isimsiz haberlerin gerçeği yan - sıtmadığını, tamamen provakatif amaçlı olduğunu söyledi. PYD ile IŞİD terör örgütü ara - sında çıkan çatışmalarda ciddi an - lamda yaralanmaların olduğunu bildiren Küçük, 23 yaralının Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı. Vali Küçük, Kobani’de gelişen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, “saat 5 civarında İŞİD militanları Kobani tarafından Mürşitpınar ta - rafına bir saldırı gerçekleştirdiler. 4 - 5 saat sürdü bu saldırı. Yoğun şid - detli bir saldırı yaşandı, tabi İŞİD Militanları tutunamadan geri çe - kildiler şu saat itibariyle. Fakat bu çatışmada pek çok yaralı oldu, tah - minen 23 yaralıyı Yumurtalık sınır kapısından ambulanslarla aldık. Yo - ğun ateş altında olmasına rağmen, derhal Suruç Devlet Hastanesine ve diğer Şanlıurfa Devlet Hastaneleri - ne sevk ettik. Şu anki durumda kapı PYD güçlerinin elindedir. Durum stabildir, hatta bu arada ciddi bir karşılıklı yaralı olduğu anlaşılmış - tır” diye konuştu. Kobani Kızılay Başkanıyla da görüştüklerini aktaran Küçük, ya - ralıların Türkiye’ye geçişine izin verildiğini, sınır kapısında oluşan tahribatlar nedeniyle kapının giriş çıkışlara kapatıldığını belirtti. Bu anlamdaki çalışmaların de - vam ettiğini söyleyen Küçük, şöyle konuştu: “Kobani Kızılay Baş - kanı Mahmut Ramazan’la gö - rüştüm, bir saat önce onların Türkiye’ye girişlerine müsaade ettik, tedavisi, bakımı, geliş- gi - dişleriyle ilgili bir düzenleme yaptık, Çünkü şuanda kapıda tahribatlar olduğundan, kapı - dan yaralı alamıyoruz. Yumur - talık bölgesinden şuana kadar 23 tane Suriye vatandaşı yaralı aldık, bu yaralıların geçişlerini düzenlemek amacıyla Mahmut Ramazan Başkanlığındaki 5 ki - şilik Kobani ekibinin Türkiye’ye girmesine müsaade ettik. Çalış - malarımız devam ediyor. Benim vatandaşlarımdan istirhamım şudur; kesinlikle hiçbir pro - vakatif habere inanmasınlar. Yani herkes her şeyi yazabilir. Hiçbir sorumluluğu da yoktur. Ama resmi kaynaklara itibar et - sinler. Çünkü; resmi kaynaklar, bizler her zaman kamuoyunun yanındayız. Ne söyledikse onun arkasındayız. Bunun için vatan - daşlarımız çok duyarlı olsun - lar. Bu tecrübeyi daha önceleri de yaşadılar. Provakatif amaçlı pek çok haber yayınlanır, kay - naksız, isimsiz ve hiçbir temele dayanmayan. Bunlar, tamamen yurdumuzu, şehrimizi karıştır - maya yönelik haberlerdir. Az önce de ifade ettim. Durum şu anda stabil ve normaldir.” IŞİD üyelerinin Türkiye toprağı - na geçtiği yönünde çıkan haberlerin de asılsız olduğunu vurgulayan Kü - çük, “İŞİD militanlarının veya araçlarının Türkiye toprakları - nı kullandığı iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsız bir iddiadır. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Bizim sınırımız 24 saat silahlı kuvvetlerimiz ve Mehmetçikle korunmaktadır. Sınırı geçmele - ri söz konusu bile değildir. Bu asılsız bir iddiadır. Karşı taraf - ta 75 gündür çatışmalar yaşa - nıyor. Sınırın Türkiye tarafının kullanıldığı iddiası mümkün değildir. Açıkça ifade ediyorum. Böyle bir haber doğru değildir. Ve hiçbir şekilde bundan son - ra da olmayacaktır. Sınırımız kullanarak geçiş yapmak iste - yen her türlü silahlı güce mani olmaya gücümüz yeter. Şu ana kadar olmamıştır. Bundan son - ra da olmayacaktır” ifadelerini kullandı. -Haber Merkezi- Şanlıurfa’daki bir öğretmene saldırı yapılması üzerine Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, kınama mesajı yayınladı. Öğretmenlerin, eli öpülesi oldu - ğunu, tek amaçlarının çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu söyleyen Coşkun, bu tür olayları asla tasvip etmediklerini aktardı. Coşkun, öğretmene saldırıya ilişkin yaptığı kınama konuşma - sında, şunları söyledi: “Öğrencisini eğitmek ve toplu - ma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan İlimiz Koç İlko - kulu/ortaokulunda öğretmenleri - mize görevi başında iken öğrenci velileri tarafından darp edilmiş - tir. Bu tür şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz. Maalesef ülkemizde şiddet, günümüzün toplumsal bir sorunu haline gel - miştir. Kadına, çocuğa, doktora ve nihayet öğretmene… Görevlerini hakkıyla yapan öğretmenlerimi - zin, karşılaşmış oldukları şiddet asla kabul edilemez. Çocuklarımı - zı eğitmekten, sevgi, merhamet ve gelecek inşasından başka amacı olmayan öğretmenlerimize yöne - lik saldırılar artık son bulmalıdır. Bütün gücümüzle arkadaşımızın yanında olacağız ve arkadaşımı - zın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız. Eli öpülesi öğretmene el kaldıran medeniyet yoksunu kişileri Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa camiası olarak bu menfur saldı - rıyı şiddetle kınıyoruz. Şiddetin her türlüsüne, nereden ve kimden gelirse gelsin karşı olduğumuzu belirtmek isteriz.” -Haber Merkezi- AK Parti Şanlıurfa Kasım Ayı İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ka - sım Gülpınar: “Özellikle gençlerimize iyi örnek olmalıyız. İyi bir gençlik ye - tiştirmeliyiz. AK Parti olarak bizler, tarih olmaya değil, tarih yazmaya geldik” dedi. AK Parti Kasım ayı danışma mec - lisi toplantısının konuğu olarak ko - nuşan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siyasetin dürüstlük ve samimiyet istediğini vurguladı. AK Parti yaptığı başarılı çalışma - ları ve hizmetlere değinen Milletve - kili Gülpınar Siyaset hatta kabul et - mez, siyaset dürüstlük,samimiyet is - ter. biz mazlumun hakkını yiyenlerle yürüyemeyiz, biz mazlumun hakkını savunanlardan olacağız. inşallah her alanda başarılı olmak zorundayız. Özellikle gençlerimize iyi örnek olma - lıyız. İyi bir gençlik yetiştirmeliyiz. AK Parti olarak bizler, tarih olmaya değil, tarih yazmaya geldik.” dedi. İl Başkan yardımcısı Erkan Sözen’in Divan Başkanlığına getiril - diği il danışma toplantısında sabah saatlerinde başladı. Divan Başkanlığı seçiminden sonra Danışma Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Baş - kanı Av. Yusuf Eğilmez, Şanlıurfa’da yapılan 99. Genişletilmiş İl Başkan - ları toplantısının organizasyonunun çok başarılı geçtiğini söyledi. 99. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrasında bakanlar dahil herkesin kendisini telefonla araya - rak başarılı organizasyon için teşek - kürlerini ilettiklerini söyleyen Av. Eğilmez: “Bu başarılı organizasyon herkese örnek oldu. Genel Merkezde bunu rapor haline getirmemizi istedi - ler. Bunun için teşkilat Başkanımız Bekir Kan rapor yazmaya başladı. Bu organizasyonumuz gene merkez tara - fında tüm teşkilatlara gönderilecek. ‘örnek organizasyon’ diye. Bu başarı - da il ilçe teşkilatlarımız, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin emeği oldu. Emeği geçen tüm teşkilatları - mıza ve belediyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Toplantıda Siverek Belediye baş - kanı Resul Yılmaz bir konuşma ya - parak Siverek’te yaptığı çalışmaları anlattı. Toplantı daha sonra basın kapalı devam etti. Basına kapalı bir şekilde yaklaşık iki saat devam eden toplantı, dile ve temennilerle sona erdi. AK Parti Kasım Ayı Danışma Mec - lisi Toplantısı AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Eğilmez, AK Parti Şanlı - urfa Milletvekili Mehmet Kasım Gül - pınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet Kaytan, İlçe Be - lediye Başkanları, AK Parti İlçe Baş - kanları, Teşkilat üyeleri ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla gerçek - leşti.