03-11-14

November 3, 2014  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 03 Kasım 2014 Pazartesi 2 Urfanatik Siyaset Etyemez: 2023 için binlerce projemiz var Sendika toplantısında gündem konuları konuşuldu -Haber merkezi- Müstakil Sanayici ve İşadamları Der - neği (MÜSİAD) 88. Genel İdare Kurulu Toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etye - mez, Türkiye’nin 2023 vizyonuna hazır - lanmak için projelerini sürdürdüğünü aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, yaptığı ko - nuşmada güçlü toplumun insanlarının bugününü de geleceğini de güvence al - tına alan toplum olduğunu kaydederek, “Çalışanını kollayan çalışamayanını gö - zeten bir devlet, gerçek sosyal bir dev - lettir. Türkiye’nin önünde vizyon 2023 çerçevesinde gerçekleştirmek istediği - miz binlerce proje vardır. Devletimiz ve hükümetimiz bu projeleri gerçekleştir - mek için son 12 yıldır var gücüyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor” dedi. Toplantı için Şanlıurfa’yı tercih et - melerinden dolayı MUSİAD’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ce - lalettin Güvenç, MÜSİAD’ın toplantısı - nı Şanlıurfa’da yapmasının anlamının büyük olduğunun altını çizerek, “Bu toplantının burada yapılmasını gele - ceğimiz, inancımız, hareketimiz adına önemsediğimi belirtmek istiyorum. MÜ - SİAD her şeye inat biz buradayız diyor. İnancımız, barış, kardeşlik, sevgi ve yatırım için biz buradayız diyor. Bunu herkes, halkımız görüyor ve görecek in - şallah” dedi. “GÖKLERDEN İNEN BİR KARAR VARDIR” Bölgede çıkarılmaya çalışılan olum - suzluklara rağmen bıkmadan usan - madan çalışacaklarını ve yatırımları çekmeye devam edeceklerini belirten Güvenç, “Sokakta, evlerde, fabrikalar - da ve gönüllerde olacağız. Barış, kar - deşlik için; yakmak, yıkmak için değil. Yapmak, yeniden medeniyetimizi ihya etmek için ve şu inançtayız ki bu salon o kararlığı bana bir kere daha gösteri - yor. Uluslar arası güçler ne yaparlarsa yapsınlar biz inanıyoruz ki göklerden inen bir karar vardır. O karar da bu Or - tadoğu coğrafyasında yeniden kardeş - liğin ve inancımızın kazanacağıdır. Bu coğrafyada medeniyetimiz küllerinden yeniden doğarak bütün İslam âlemini kucaklayacağıdır. Ne mutlu MÜSİAD’a, ne mutlu MÜSİAD’a gönül verenlere, ne mutlu bıkmadan usanmadan bu gönül davasına hizmet edenlere, Allah hepi - nizden razı olsun” seklinde konuştu. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise, “Genel İdare Kurulu toplantımızı sıcacık dostlar arasında bu güzel günde kutlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor bende hepinizi saygıyla se - lamlıyorum” dedi Şanlıurfa bir otelde düzenlenen top - lantıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye - si Başkanı Celalettin Güvenç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın yanı Sıra birçok brokrat ve iş adamı yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ve Büyükşe - hir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç Şanlıurfa’da düzenlenen Müstakil Sa - nayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 88. Genel İdare Kurulu Toplantısına ka - tıldı. -Haber merkezi- Gerçekleştirilen toplantıya sen - dika üyelerinin yanı sıra Büyükşe - hir Belediye Başkanı Celalettin Gü - venç ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Eğilmez, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı. Sinevizyon gösterisinin ve su - numların ardından toplantıda yap - tığı konuşmada uluslar arası gün - demde yer alan insani değerlere ilişkin konulara değinen Başkan Güvenç, son 30 yılda dünya ve Tür - kiye’deki değişimin öneminin altını çizerek “30 yıl önce bir değişim ve dönü - şüm başlayacak. Dünyada önemli güçler çökecek, İslam ümmeti uya - nacak, gıptayla seyredilen bir ülke olacaksınız. Ne ben hayal edebilirdim, ne de bunu söyleyene akıllı derlerdi. Al - lah lütfederse her şey oluyor. Bu - gün bu noktalara geldik, yeter mi? Yetmez. Daha gidecek ve yapacak çok işimiz var” dedi. Dinamik bir Türkiye’nin olduğu - nu ve çok güçlü ülkelerle mücadele edildiğini ifade eden Güvenç, artık milletin gerçekleri gördüğünü ve buna göre hareket edip kandırıla - madığını belirterek, “Gerek yurt içinde ve Ortadoğu içinde farklı saldırılarla mücadele ediyoruz. 3 yıldır Suriye’de; Arap, Kürt, Türkmen ve Müslümanlar sivil in - sanlar öldürülürken tüm dünya seyrediyordu. Hiçbir müdahale ve yardımda bulunmadan bir baktınız ki gözü dönmüş bir örgüt icat ettiler, o ör - gütü Musul’a Kobani’ye saldırtıp başka bir şekilde karşımıza çıktılar. Israrla bizim bu örgütle işimiz yok. Bu örgütün karşısındayız dememi - ze rağmen bizim insanlarımızı bize kışkırtıyorlar. Eskisi gibi doğruları ört pas edip toplumun istediği gibi yönlendire - miyorlar. Hala çok güçlüler ama gerçekleri ortaya çıkartma konusunda da çok mesafe aldığımız, hamd olsun ki çok açıktır” dedi. Suriye’de yaşanan drama duyar - sız kalmadıklarını ve din, ırk, dil ve mezhep farkı gözetmeksizin hükü - met olarak yardım ettiklerini kay - deden Güvenç, “Geçen yıl temmuz ayından bu yıl IŞİD’in kuşatmasına kadar 800’den fazla insani yardım tırını biz oraya ulaştırdık. Yine bu dö - nemde ne kadar hasta ve yaralı varsa Şanlıurfa’ya getirerek tedavi - lerini sağladık. 19 Eylül’den bu yana Kobani’den bu tarafa gelip Şanlıurfa’nın has - tanelerinde tedavi edilen YPG’ye mensup yaralı güçlerden 800 insan tedavi edilmiştir. 19 Eylül’den bu yana Kobani’ye ulaştırılan insani yardım tırı 74 adet’tir. Yani gerekeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız” dedi. Milletin, Hükümetin samimiyeti - ne inandığını aktaran Güvenç, “Bu hükümetin samimiyetine ve milleti, millete kırdırmadığına inanmakta - dır. Bu millet 76 milyon insanını ku - cakladığını bilmelidir ve bunu da si - yaset değil, inancı ve imanın gereği olduğu için yapılmasını bilmelidir. Haddimiz değildir ki Allah’ın yarattıklarına farklı gözle bakmak bizim inancımız ve imanımız budur. Bunu Diyarbakırlı da, Edirneli de, Şırnaklı da bilmektedir” dedi. Türkiye’ye karşı oynanan oyun - lara dikkat çeken Güvenç, Komşu ülkelerde yaşanan karışıklıkların içine çekilmeye çalışıldığını aktara - rak, “Dış güçler; Ortadoğu’nun, İs - lam Ümmetinin tek umudu olan bu ülkenin parçalanması için her türlü mücadeleyi yürütüyor. Ülkemiz bu oyunlara gelmiyor. Bundan rahatsızlar çünkü. Dediğim gibi uyanışın adresi Türkiye’dir” şeklinde konuştu. Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen 5. Olağan Şube Kurulu Toplantısı düzenledi.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10