Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

03.12.2014

Burcu Iqret


Published on December 3, 2014

Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 03 Aralık 2014 Çarşamba 2 Urfanatik Siyaset Vali Küçük kan bağışladı Demircan veda yemeği verdi Güvenç, esnaf ve STK’larla toplantı düzenledi Şanlıurfa’da Tarihi bölgeye giden yollarda yaşanan ulaşım sorunlarına ve yenileme çalışmalarına istinaden Haşimiye ve Divanyolu esnafı ve Esnaf Odası Temsilcileri bir araya gelen Şanlıurfa Bü - yükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, ulaşım sorununun çözümü için toplantı düzenledi. -Haber Merkezi- Esnaf Odası Temsilcileri ve Tarihi Bölgedeki Esnaa Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Başkan Güvenç, Ula - şım Daire Başkanlığının bölgede yapı - laması planlanan projeleri sine vizyon sunumunu bölge esnafıyla birlikte iz - leyerek, esnafın görüş ve önerilerini dinledi. Toplantıda esnafın görüş ve öneri - lerini uzmanlarla birlikte değerlen - diren Başkan Güvenç, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını halkın gö - rüşüne başvurarak, ortak akılla ger - çekleştirdiklerinin altını çizdi. Tarihi Bölgeye giden yollarda in - celemelerde bulunan Güvenç, Esnaf Odası Temsilcileri ve Divanyolu ve Haşimiye bölgesinde yer alan esnaa birlikte sorunların yaşandığı alanları yerinde tespit ettiler. Bir süre berabe - rindeki heyetle birlikte güzergahı ge - zen Başkan Güvenç, yapılması plan - lanan çalışmalar hakkında bilgiler aktararak, esnaf ve halkın görüşünü aldı. Gezi ve incelemelerin ardından yapılması planlanan çalışmalar hak - kında yaptığı açıklamada göreve gel - dikleri günden bu yana Şanlıurfa’nın ulaşımını masaya yatırdıklarını akta - ran Başkan Güvenç, Şanlıurfa’nın 3 önemli sorunu olan ulaşım, konut ve işsizlik konularını değinerek, “Bun - larla ilgili öncelikli çalışmalarımızdan biri olan Ulaşım sorununa yönelik dünya çapında tecrübeli olan Yalo - va Üniversitesi Prof. Rafet Bozdağ’la görümüştük. Ulaşımı rahatlatmak için çalışmalarımıza hız vererek iki gündür Divanyolu Esnafıyla toplantı yaparak görüş alışverişinde bulunu - yoruz” dedi. Sabah erken saatlerinde Esnaf Odası Temsilcileri ve bölge esnafıyla birlikte Haşimiye Bölgesi ve Divanyo - lu Caddesi güzergâhını incelediklerini belirten Başkan Güvenç, “Divanyo - lundaki zemin çok kötü olduğundan dolayı acil olarak burayı değiştirip as - falt yapacağız. Çünkü mevcuttaki taş yapı zeminin kötü olmasından dolayı tutmamaktadır. Ayrıca bölünmüş yol sistemine geçip araç parkı sorununu çözeceğiz. Belirlenen yerlerde indi - rimli ulaşım sağlayacağız. Yeni trak sistemi ile Haleplibahçe, Haşimiye ve Divanyolu caddesini daha da rahatla - tacağını düşünüyorum” dedi. “KARAKÖPRÜ-HALEPLİBAH - ÇE ARASI 18 DAKİKAYA DÜŞECEK” Projeyle Karaköprü son duruktan Haleplibahçe’ye 18 dakikada otobüsle ulaşım imkânı sağlanacağını vurgula - yan Başkan Güvenç, “Bu şekilde top - lu ulaşımı teşvik etmiş olacağız. Bu düzenlemeyle yetinmeyip hızla Sırrın Kavşağını, Çevik Kuvvet ve Akçakale Kavşağını acilen yapıp kuzeybatı çev - re yolunu tamamlamamız gerekiyor. Eski 11 Nisan Stadyumunun altında da 35 Metrelik yol açıp bu bölgede tra - ği rahatlatacağız” dedi. Büyükşehir olarak çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Baş - kan Güvenç, kentin belirli iki nokta - sında tarihi bölgenin ulaşımı için hal - ka ve esnafa anket düzenlediklerini Büyükşehirin uygulayacağı projenin kabul gördüğünü söyleyerek, “Dün ve bugün Meslek Odalarımız, esnaarı - mız ve halkımızla düşüncelerimizin bir olduğu için mutlu oldum. Dün esnafımıza sunum yaptık. Anketler - de bu bölgenin değişmesi hakkında önemli bir talep aldık. Bu da bizim elimizi güçlendirdi. Mevcut durum - dan esnafımız ve vatandaşımız değişi - mi yönünde taleplerde bulundu. Bizde aynı şeyi düşünüyorduk. Bu görüşler ve anketler bize moral ve güç verdi” şeklinde konuştu. -Haber Merkezi- Kızılay Kan Merkezi Şanlıurfa Şubesi - nin Hükümet Konağında kurduğu stantta Şanlıurfa Valisi Küçük de kan bağışladı. Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi tarafın - dan Hükümet konağında düzenlenen kan bağışı kampanyasına Şanlıurfa Valisi İz - zettin Küçük de katılarak kan bağışında bulundu. Hükümet konağının giriş katında kuru - lan stantlara gelerek kan bağışında bulu - nan Vali İzzettin Küçük kan bağışında bu - lunan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Kü - çük daha sonra kendisi de kan bağışında bulundu. Kızılay kan merkezinde görevli Dr. Murat MERİÇ şuana kadar vatan - daşlar tarafından 33 ünite kan bağışında bulunulduğu, bu rakamın mesai saatleri sonuna kadar 50 üniteye ulaşacağını, ay - rıca Şanlıurfa Halkının kan bağışı konu - sunda duyarlı olduğunu, Valimiz İzzettin Küçük’ün kan bağışı kampanyasına ka - tılarak, Hükümet Konağına gelen vatan - daşlar ve çalışan memurlarla birlikte kan vermesinin bundan sonra yapılacak olan kan bağışı kampanyalarına da örnek teşkil edeceğini belirtti. Toplum yararına yapılan böyle kampan - yalara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Kan bağışında bulunan İli - miz valisi İzzettin küçük, ayrıca bağış ya - pılan bu kanlarla birçok hastanın hayata tutunacağını, bunun da vatandaşlar ara - sındaki birlik ve beraberliği olumlu yönde geliştirdiğini belirtti. -Haber Merkezi- Mardin’in Artuklu ilçesine tayini çıkan Harran Gıda ta - rım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Ramazan Demirci, veda yemeği düzenledi. Şanlıurfa’nın Harran ilçesin - den Mardin’in Artuklu ilçesi - ne atanan Ramazan Demircan Harran Kaymakamı M.Selami Yazıcı, daire amirleri ve kendi kurum personellerine veda ye - meği verdi. Verdiği veda yemeğinde bir konuşma Yapan Ramazan De - mircan; “4 yılı aşkın zaman süresince başarının bir ekip işi olduğu bilinciyle hak, hakikat ve adalet ölçüleri içinde olmaya azami derecede özen ve hassasi - yet göstererek çalıştım. Görev süremi dolu dolu geçir - dim 4 yılın nasıl geçtiğini anla - madım. Öncelikle İlçe Kaymakamı - mız M. Selami Yazıcı, Ziraat Odası, Köy Muhtarları ve ku - rum personellerinin yardım ve desteklerini gördüm. Tüm Personelimizle el ele vererek önemli güzel işler başardığımı - za inanmaktayım. Kişiler geçi - ci kurumlar kalıcıdır, asıl olan hizmettir. Bu güzel ilçede çiftçi camiasına hizmet etmiş olma - nın gururu her zaman içimde yaşayacaktır” dedi. Demircan, konuşmasının devamında şunları belirtti: “Çiftçilerimize hizmet aşama - sında başta Harran Kaymaka - mı Sayın M. Selami Yazıcı’ya, Harran Ziraat odası Başkanı Sayın Muhsin Özyavuz’a Har - ran Muhtarlarına, severek ve isteyerek yılmadan, usanmadan çalışmakta olan Gıda Tarım e Hayvancılık İlçe personellerine teşekkür ediyorum.” Şanlıurfa’nın Harran ilçesin - den Mardin’in Artuklu ilçesine atanan Ramazan Demircan 4 yılı aşkın bir süreden beri Gıda tarım ve Hayvancılık ilçe Müdü - rü olarak görev yaptığını söyle - di. Vali Küçük Akçakale’yi inceledi -Haber Merkezi- Bir dizi temaslarda bulunmak üze - re Akçakale ilçesine giden Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, ilçedeki çalış - maları inceledi. İlçe Kaymakamlığını ziyaretin - de Kaymakam Eyüp Fırat ve Daire Amirleri tarafından karşılanan Vali İzzettin Küçük’e Kaymakamlıkta bri - ng sunumu yapıldı. İlçe Kaymakamı ve diğer yetkililer - den İlçenin sorunları hakkında bilgi alan Vali Küçük; Akçakale’nin her türlü hizmeti hak ettiğini, bu bölgede yaşanan elektrik kesintileri için vatandaşların görüş - lerinin alınması gerektiğini, mutlak surette elektrik kaçağının önüne ge - çilmesi için herkesin ama herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini, yapılan her türlü yatırı - mın takipçisi olacağını ve zamanında bitirilmesi için çaba sarf edeceğini ve Akçakale’de çok hızlı bir dönüşümün yaşandığını, yapılan yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra; Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın bir kaza sonucu hayatını kaybeden bir akrabasının taziyesine giderek va - tandaşlara taziyelerini sunan İlimiz Valisi İzzettin Küçük burada da va - tandaşlarla sohbet ederek, özellikle elektrik kaçağını önüne geçilmesi ko - nusunda vatandaşlardan duyarlılık istedi. Daha sonra Akçakale’den ayrılan İlimiz Valisi İzzettin Küçük’ün Akça - kale’deki programına Akçakale Kay - makamı Eyüp Fırat ve diğer daire amirleri eşlik etti.