Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

24-11-14

Burcu Iqret


Published on November 24, 2014

Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 24 Kasım 2014 Pazartesi 2 Urfanatik Siyaset Güvenç, Davutoğlu’ndan destek isteyecek -Haber merkezi- AK Parti Genişletilmiş İl Başkan - ları Toplantısı, ilk kez Ankara dışın - da Şanlıurfa’da gerçekleşecek. Şanlıurfa Büyükşehir Beledi - ye Başkanı Celalettin Güvenç, Şanlıurfa’ya gelecek olan başta Baş - bakan Ahmet Davutoğlu olmak üze - re, Başbakan Yardımcıları ve Bakan - lardan proje ve çalışmalar için destek isteyeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkanı ve Başba - kan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra; Başbakan Yardımcıları, Bakanlar, 81 İlin AK Parti İl Başkanları, Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanlarının katılacağı top - lantıyı AK Parti Genel Merkezi tara - fından koordine ediliyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkan - ları Toplantısı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Şanlıurfa’ya gelişiyle ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Bü - yükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, Şanlıurfa’da yapılacak olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı - sıyla Şanlıurfa’ya yatırımlar ve ken - tin tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Genişletilmiş İl Başkanları Top - lantılarının her ay farklı bir ilde il - kinin de Şanlıurfa’da yapılacak ol - masının önemine değinen Başkan Celalettin Güvenç, ilk toplantı için Şanlıurfa’nın seçilmesinin şehri ono - re ettiğini belirterek, “Bunun için Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ediyorum. Toplantılar hep Ankara’da, Genel Merkez’de yapılı - yordu. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Merkez Karar ve Yürüt - me Kurulunda yaptığı istişareler so - nunda, bundan sonra aylık toplantı - ların her ay bir başka ilde yapılması - na karar verdi. Bunun amacı elbette her ilimize moral ziyareti yapmak. O ilin sorunlarını dinlemek, tanıtımına katkı sağlamaktır” dedi. TOPLANTIYLA ŞANLIURFA’YA POZİTİF AYRIMCILIK Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri Şanlıurfa’nın 600 civarında önemli konuğu ağırlayacağını ve neredeyse Bakanlar Kurulu’nun kentte topla - nacağını söyleyen Başkan Güvenç, ““Bize de pozitif ayrımcılık yapa - rak: ‘Ankara dışındaki ilk toplantıyı Şanlıurfa’da yapacağım’ dedi. Müte - şekkiriz. Üç gün boyunca Şanlıurfa olarak çok önemli misarleri ağır - layacaklarını ifade eden Güvenç, “Misarlerimiz ilçelerimizi ziyaret edecekler. Suruç’u, Akçakale’yi ve diğer ilçelerimizi ziyaret edecekler ve halkımızla beraber olacaklar. Bu fır - sattan istifade ederek biz de mevcut hazırladığımız projelerin hükümeti - miz tarafından desteklenmesi; pozitif ayrımcılığa tabi tutulması için gerek - li görüşmeleri yapacağız, destek iste - yeceğiz. Böyle önemli bir toplantı ve ziyare - tini Şanlıurfa’da yapmaya karar ver - diği ve bizi tercih ettiği için Başba - kanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Önümüz - deki hafta Şanlıurfa’da çok önemli konukları ağırlayacağız hep beraber” şeklinde konuştu. 12 yıl boyunca her ay düzenlenen toplantıların AK Partinin kurumsal yapıya kavuşması adına önemine dikkat çeken Güvenç, AK Parti Ku - rucu Genel Başkanı Erdoğan’ın her toplantıya başkanlık yapmasının altını çizerek, “Toplantıların is - tisnasız her ay; İl Başkanları, İl Genel Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Bi - rinci Meclis Başkan Vekilleri, İl Gençlik Kolları Başkanı ve İl Ka - dın Kolları Başkanı hep beraber Ankara’da toplandılar. Başba - kanlığı döneminde Cumhurbaş - kanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl boyunca her ay bu toplantıla - ra başkanlık yaptı. Sabah 11’den akşam saatlerine kadar herkesin talebi, sıkıntısı; ilinde, ilçesinde gördüğü sıkıntılar dinlendi. Bize de kısmet oldu seçimden sonraki toplantılara Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla katıldık” dedi. -Haber merkezi- Eyyübiye Belediyesi, ilçe sınır - ları içerisinde bulunan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenleyerek, sorunlar üzerine değerlendirme yaptı. 117 kırsal, 36 merkez mahalle muhtarının davet edildiği toplan - tıya yoğun bir katılımın olduğu gözlendi. Hafta sonu olmasına rağmen, muhtarlarıyla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, periyodik olarak bu toplantıların devam edeceğini belirtti. Gerçekleşen toplantıda ilk olarak bir açılış konuşması ya - pan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci; “Belediye olarak yaptığımız daveti kırmayıp bura - ya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Göreve başladığımız ilk günden bu güne kadar daha yaşanabilir bir Eyyü - biye için durmadan çalışıyoruz. Başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlerimizle oluşturduğumuz ekiplerimiz her an sahada olacak şekilde planlandı ve sizlerle sü - rekli iletişim içerisindeler. Biz belediye olarak oluşturdu - ğumuz bu ekipler aracılığıyla il - çemize bağlı tüm mahallerimizin sorunlarını yerinde tespit ettiği - mizi; çözümü noktasında da ge - rekli tüm çalışmaları yaptığımızı bilmenizi isterim. Gerek kırsal, gerekse merkez mahallelerimizde girmediğimiz, sorunlarını çözme - diğimiz hiçbir nokta kalmayacak - tır. Siz değerli muhtarlarımızdan da beklentimiz, mahallelerinizin her türlü problemini bizlere bil - dirmenizdir. Belediye olarak bi - zim yapmamız gereken işlerin dı - şında diğer kurumlarla çözülecek problemleriniz varsa ve çözüme kavuşturamamışsanız, bunları da bizlere iletmekten çekinmeyin. Eyyübiye Belediyesi olarak, bun - ların da takibini yapacağımızı ve çözüme kavuşturulması için çalı - şacağımızı da bilmenizi isterim.” dedi. Eyyübiye Belediyesinin dü - zenlediği “Muhtarlar İstişare Toplantısı”, söz alıp, mahallele - rine ait problemleri dile getiren muhtarların konuşmalarıyla de - vam etti. Muhtarların belirttiği konulara ilişkin Başkan ve ilgili müdürlerin gerekli bilgileri ver - diği toplantı, muhtarların böyle bir organizasyonu yapan belediye yetkililerine yaptığı teşekkürle son buldu. Eyyübiye’de sorunlar için çözüm aranıyor “Kobani’ye yardımcı olmamız gerekir, olduk, olacağız” -AA- Başbakan Davutoğlu, “Türkiye’ye yönelik yeni bir büyük mülteci akını olmasın. Olacak ise bu Suriye sınırla - rı içerisinde karşılanacak şekilde gü - venli bölgeler şimdiden ilan edilsin” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cum - hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama ile görüştüğünü ve Türkiye’nin perspektinin paylaşıl - dığını hatırlatarak, geçen hafta ken - disinin Obama ile Avustralya’da gö - rüştüğünde konuya bakışını özetle - diğini, onun kanaatlerini aldığını ve teknik birçok heyetin Washington’da ve Ankara’da görüşmeler yaptığını söyledi. Obama’nın özel temsilcisi John Allen’ın iki kez Türkiye’ye geldiği - ne değinen Davutoğlu, Başkan Yar - dımcısı Biden ile bu akşam yemekte bir araya geleceklerini, yarın da At - lantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapacaklarını bildirdi. Davutoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin yaklaşımı belli. Biz, palyatif, geçici, konjonktürel ve noktasal bir yaklaşım yerine, daha kapsamlı, entegre ve bütün bölgeyi kuşatan, Ortadoğu bölge - sinde kalıcı istikrarı temin etme - ye dönük bir strateji geliştirmek gerektiğini düşünüyoruz. Dola - yısıyla tabii Kobani’ye yardımcı olmamız gerekir, olduk, olacağız. Tabii ki Irak’ta Kürt bölgesinin istikrarını korumak için destek olmak lazım. Oldu Türkiye, olacak. Tabii ki IŞİD’e karşı mücadele etmek lazım. En fazla katkıyı Türkiye verdi, veriyor, verecek. Görmek istediğimiz husus, bütün bunla - rın toplamında nasıl bir resim çıkacağı. Yani bir Kobani’yle uğ - raşırken, Halep yerle bir ediliyor - sa ve oraya ses çıkarılmıyorsa, Suriye’de kalıcı istikrarı temin etmek mümkün olmaz. Bizim tek görmeyi arzu ettiğimiz şey, Suriye halkının iradesini temsil edecek, herkesin katıldığı bir yeni siyasi yapının doğması. Bunun başına kimin geleceğinden daha önemli olan, böyle bir yöntemin benim - senmesi.” Davutoğlu, Irak’ta seçim sonra - sında herkesin katıldığı bir hükümet yapısı oluştuğunu ve hükümet kurul - masının ardından Bağdat’ı ilk ziyaret edenlerden birinin kendisi olduğunu ifade ederek, Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin en kapsamlı ziyaretinin de Türkiye’ye olacağını söyledi.