27-11-14

November 27, 2014  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 27 Kasım 2014 Perşembe 2 Urfanatik Siyaset “Savaşı kadınlar çıkarmıyor ama onlar mağdur oluyor” Başkanlar Balıklıgöl’ü gezdi Kurtulmuş: Kobanililere ülke olarak sahip çıkıyoruz -AA- AK Parti Genel Merkez Kadın Kol - ları Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, “Bugün savaşı çıkaranlar kadın - lar değil ama maalesef en çok mağdur olanlar kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz. Bu - nun acısını hep beraber yaşıyo - ruz” dedi. Çelik, Akçakale Belediyesi tara - fından Süleyman Şah Konaklama Tesisleri’nde “25 Kasım Kadına Yö - nelik Şiddetle Uluslararası Müca - dele ve Dayanışma Günü” dolayı - sıyla düzenlenen “Kadına Şiddete Hayır Konfe - ransı” öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçakale’de olmalarının farklı anlamının bulunduğunu, sa - vaşın mağduru ve şiddetten en fazla mağdur olanların ise kadınlar olduğu - nu söyledi. Şiddetin her ne şekil olursa olsun cins, din, ırk ve mekan farkı gözet - meksizin herkes tarafından nefretle kınanması gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: “Bugün savaşı çıkaranlar ka - dınlar değil ama maalesef en çok mağdur olanlar kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz. Bu - nun acısını hep beraber yaşıyoruz. Bütün dünyaya çağrıda bu - lunmak istiyorum kadın kolları teşkilatı olarak insanlar vicdan - larının sesine bu kadar duyarsız kalmasınlar. Savaşın bitimi noktasında bü - tün dünya ülkelerinin ellerini vicdanlarına koymalarını ve bu - radaki mağdur insanları görmez - den gelmelerine son vermelerini istiyoruz.” AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ile Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz ise kadınların yaşa - dıkları sıkıntıları dile getirdi. Konferans, çadır kent kadın mec - lisi üyesi kadınların günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarıyla son buldu. Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat ve Akçakale Belediye Başkanı Abdul - hakim Ayhan, davetlilere yöresel mır - ra takımı ve çeşitli hediyeler verdi. Heyet, çadır kentte karşılaştığı Su - riyeli çocuklarla bir süre sohbet edip onlara çeşitli oyuncaklar dağıttı. Konferansa, AK Parti Genel Mer - kez Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri Eskişehir Milletvekili Ülker Can, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Gaziantep Milletvekili Der - ya Bakbak, İstanbul Büyükşehir Be - lediye Başkan Vekili Ahmet Selamet, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Kahramanmaraş Belediye Baş - kanı Fatih Mehmet Erkoç, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yaz - gı, Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat, Akçakale Belediye Başkanı Abdulha - kim Ayhan, öteki ilgililer, partililer ve Suriyeli kadınlar katıldı. -Mustafa Bayar- AK Parti Genişletilmiş İl Baş - kanları Toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen belediye başkan - ları Havaalanından iner inmez solu - ğu Balıklıgöl’de aldı. AK Parti Genişletilmiş İl Baş - kanları Toplantısı, Başbakan Ah - met Davutoğlu’nun katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantı öncesi birçok Beledi - ye Başkanı Ak parti il başkanları Şanlıurfa’ya geldi. Kente gelen bele - diye başkanları ve AK Parti il Baş - kanları, Hz. İbrahim’in ateşe atıl - mak istendiği yer olarak belirtilen Balıklıgöl’e giderek, dua etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş - kanı İbrahim karaosmanoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve birçok Belediye başkanı Baliklıgö - le gelerek burada kutsal balıklara yem attılar. Başkanlar Balıklıgöl’e eşsiz manzarasına hayran kaldılar. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel de Balıklıgöl’ü ziyaret ettiği sı - rada, hayranlığını gizleyemedi. Sait Nursi’nin ilk defnedildiği yeri ziya - ret ederek, dua eden Türel, “Mevlid-i Halil Cami ve Balıklıgöl’ün manevi havasından etkilenmemek mümkün değil” ifadesini kullandı. Belediye Başkanları, Balıklıgöl ziyaretinin ardından kentteki esnaf - ları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. -Haber Merkezi- Şanlıurfa’da Düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplan - tısı için Şanlıurfa’ya Gelen Başba - kan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kobani’de yaşanan insanlık dramın - da Şanlıurfa’ya gelen Suriyeli sığın - macılara ülke olarak sahip çıkıldığı - nı aktardı. AK Parti Genel Merkezi Sosyal İşler Başkanlığı tarafından düzenle - nen “Mülteciler Zirve Çalıştayı”nda konuşan Kurtulmuş, Türkiye’ye sı - ğınan mültecilerin en büyük yükünü Şanlıurfa’nın kaldırdığını belirtti. Kobani’de yaşanan olaylarda Şanlıurfa’ya gelen Misarler için ça - lışmalarını sürdüren Şanlıurfa Bü - yükşehir Belediyesi ve diğer beledi - yelere teşekkür eden Başbakan Yar - dımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş , “Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Bele - diyeler, AFAD ve diğer kuruluşları - mız yardım çalışmalarını ciddi bir şe - kilde yürütüyor. Milletimiz o kadar yardımseverdir ki, Belediyelerimizin ve diğer kuruluşların yardımları bit - tiğinde dahi elindeki ekmeği bölüşür. Bildiğiniz gibi Suriye’den gelen misa - rler için devletin büyük bir koordi - nasyonu ile şu an dâhil eş zamanlı olarak çalışmalarımızı devam ediyor. Suriye Krizinin başından itibaren açık kapı politikasıyla hangi şartlar altında kim gelirse gelsin Suriye sa - vaşından kaçan ve Suriye’de halka yapılan barbarca saldırılardan kim kaçanlara sınırımızı açarak yardım elini uzattık” dedi. Öte yandan konuşmasında Türkiye’ye Gelen mültecilere yönelik önemli açıklamalarda bulunan Kur - tulmuş, “Türkiye’nin Dünyada yar - dım eli uzatan bir topluluğa yardım etmemesi söz konusu değildir. Yaşa - nan olumsuzluklarla evlerini bıra - kıp Türkiye’ye yardım elini uzatan Ezidileri, Türkmenleri ve Arabını ve Sünnisini kim gelirse gelsin herkese kapılarımızı açtık ve açmaya devam edeceğiz. Son olarak Kobani’den ge - len Kürt Misarlerimizde kabul ede - rek Dünyaya insanlık dersi verdik. Türkiye’nin ortaya koyduğu bu pers - pektif, uluslar arası platformlarda yüzümüzü ağartacak kadar ciddi bir şekilde önemlidir. Gelen misarleri ziki olarak burada ağırlamak sade - ce temel ihtiyaçlarını karşılamaktan öte çok şeyler yapmamız lazım bu yüzden Suriye’den gelen misarle - rimiz için Türkiye toplumu olarak uzun dönemli çalışmalarımızı da sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye’ye gelen misarler için yapılan harca - malar toplamda 4 Milyar Doları aş - mıştır ve bunların içinde 800 Milyon Doları Sivil Toplum Kuruluşlarımız tarafından verilmiştir. Ne yazık ki farklı uluslardan Türkiye’ye yapı - lan yardımlar fevkalade küçük bir miktardadır. Yapılan yardımları çok zengin bir ülke olduğumuz için değil gönlümüzün zengin olmasından do - layı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10