28-10-14

October 28, 2014  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 28 Ekim 2014 Salı 2 Urfanatik Siyaset Ayhan: Sığınmacılar için ek tedbirler alınacak mı? Bakan Çelik, birlik çağrısı yaptı Ceylanpınar’da yollar onarılıyor -Haber Merkezi- HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na soru önergesi vererek, AFAD’ın Sığınma - cılar için yaptığı faaliyetleri sordu. Halkların Demokratik Partisi(HDP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Suruç ilçesine sığınan Suriyeli Kürtlere ne tür hizmetlerin verildiğiyle alakalı Başbakan Davutoğlu’na soru önergesi sundu. Ayhan, Başbakan Davutoğlu tarafın - dan yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, öte yandan propaganda ve karalama kampanyaları dolayısıyla bazı sığınmacıların AFAD tarafından kuru - lan çadır kentlerde kalmak istemediği şeklindeki iddiaları da sordu. Ayhan, verdiği soru önergesinde, “Kobani’de 15 Eylül’den bu yana IŞİD çeteleri ile YPG güçleri arasında çok şid - detli çatışmalar yaşanmaya devam et - mektedir. Yaşanan savaşta çok sayıda insan ya - şamını yitirmiş ve yaralanmıştır. Aynı zamanda şiddetli çatışmalar Kobani’de yaşayan sivil halkın can gü - venliğini riske ettiğinden dolayı Suruç’a göç ederek mülteci duruma düştükleri bilinmektedir. Çatışmaların başladığı 15 Eylül’den bu yana Suruç’a gelen sığınmacıların sa - yılarının 200.000 civarında olduğu iddia edilmektedir” ifadelerini kullandı. Ayhan, Davautoğlu tarafından yanıt - lanması istemiyle verdiği soru önerge - sinde şu soruları yöneltti: 1. 15 Eylül’den bu yana Kobani’den Suruç’a gelen sığınmacıların sayısı kaç - tır? 2. Suruç’a gelen sığınmacıların kaçı kadın kaçı çocuktur? 3. AFAD’ın gelen sığınmacılar için Suruç’ta oluşturduğu çadır kent var mı - dır? Varsa kaç çadır kent oluşturulmuş - tur? 4. AFAD’ın Suruç’ta oluşturduğu çadır kentlerde kaç sığınmacı kalmakta - dır? Bunların kaçı kadın kaçı çocuktur? 5. AFAD’ın oluşturduğu çadır kent - lerde sığınmacılara ne gibi hizmetler ve - rilmektedir? Hangi aktiviteler yapılmak - tadır? 6. AFAD’ın oluşturduğu çadır kent - lerde kalan PYD ve YPG’nin anti propa - gandasının yapıldığı; bu karalayıcı ve suçlayıcı yaklaşımlardan dolayı sığınma - cıların AFAD’ın oluşturduğu çadır kent - lerde kalmak istemediği iddiaları doğru mudur? 7. Suruç’taki yerel yönetimlerle devletin ilgili kurumları arasında koor - dinasyon sağlanabilmiş midir? 8. Kış mevsiminin gelmesiyle çadır kentlerde yaşamın daha da zorlaşacağı, buna dönük hükümetiniz ne gibi ek ted - birler almayı düşünmektedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, “Ey Kürt, ey Türk kardeşim. İnadına bu vandallara karşı kardeş, birlik olun. Bunlara verilecek en güzel cevap” dedi. -AA- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba - kanı Faruk Çelik, çözüm sürecine ilişkin, “Bu milletin Çanakkale’de şahlandığı gibi tekrar şahlanıp, ay yıldızlı bayrağın altında hiçbir tar - tışmaya fırsat vermeden, tüm bu ayrılıkçıları, tne unsurlarını ber - taraf edecek duruş sergilenmesidir” dedi. Çelik, çözüm sürecinden yana olduklarını, ülkeyi birlikte kuran - ların, huzurlu şekilde yaşamaya devam etmeleri gerektiğini dile ge - tirdi. Bölgeler arasındaki dengesizli - ğin ortadan kaldırılması, yatırım - ların yoğunlaştırılması gerektiğini aktaran Çelik, bunun için de teşvik politikalarını devreye koyduklarını herkesin bildiğini söyledi. Çelik, Türkiye’nin barış içinde olmasından herkesin memnuniyet duymayacağının altını çizerek, şun - ları kaydetti: “77 milyon bundan memnuniyet duyar ama bundan memnuniyet duymayacak unsurların dışarıda ve içeride olduğunu dikkate alarak, gündemimizi hissi şekilde takdim etmemiz gerekiyor. Devlet aklıyla, aklıselim şekilde meselenin sonuç - landırılması konusunda çaba gös - termek zorundayız. Aksi takdirde birisi çıkıp söyleyecek. ‘Nedir çözü - mün diye’ soracaksın. Kardeşlikten başka çözüm var mı? Her türlü bas - kıya, her türlü tehdide, her türlü şantaja rağmen Diyarbakırlı yüzde 40 vatandaşımız, oy vermeme konu - sunda direniyor. Şanlıurfalı yüzde 65 oyu veriyor. Vatandaşta problem yok. Şantaj var, baskı var, sıkıntı var.” “Kocaelili neyse Şanlıurfalı o, Di - yarbakırlı neyse Erzurumlu da o” diyen Çelik, “Vatandaş, bizim va - tandaşımız, insan bizim insanımız. Ortadan silah çekildiği an, bu halk - lar arasında hiçbir problemin olma - dığını herkes görecektir. Problem, ortada silahın varlığıdır. Siz onu tehdit olarak tuttuğunuz sürece ba - rıştan, kardeşlikten yana olmadığı - nızı aslında söylüyorsunuz. Doğuştan bir insanın elde etmesi gereken ne haklar varsa onu ver - mek, her devletin görevidir. Her şey ortada” değerlendirmesinde bulun - du. Çelik, Türkiye’ye sığınanların sa - yısının 2 milyona dayandığını belir - terek, şu görüşleri paylaştı: “Kobani’den gelen Kürt kardeşle - rimize bağrımızı açtık. Bizzat Suruç sınırında onları bağrımıza bastık. Misarhanelere, kamplara yerleş - tirdik. terör örgütünün baskısıyla 8 aylık hamile kadınlar cami avlu - larında beton üzerinde yatırılmaya çalışılırken onları aldık, götürdük. Kobanili mağdur olmuş. Başını sokabilecek sıcak yuva arıyor, him - met bekliyor. Onun derdi başka. Biz mağdur ve mazluma kapılarımızı sonuna kadar açarız. 500 sene önce Yahu - diler gelmiş, açmışız. Bugün de kim gelirse gelsin, açarız. Bizim gelen halklarla derdimiz söz konusu olamaz. Sen kalkıyor - sun, böyle bir Türkiye’ye karşı şe - hirlerde Kobani’yi bahane ederek vandalizm yapıyorsun, her tarafı yakıp yıkıyorsun, insanların kafası - nı eziyorsun.” -Haber Merkezi- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde başlatılan yol çalış - maları devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri ve Büyük Şehir Fen İşleri ortaklaşa düzen - ledikleri yol çalışması devam ediyor. İlçede bozuk yolları onarma çalışmaları devam ederken, ilçe halkı bu durum - dan memnun kaldı. Bozuk yolları düzenleme ve stabilize etme çalışmala - rı kapsamında Büyükşehir ve Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler, durmadan çalı - şıyor.Ceylanpınar’ın mahal - le, köy ve yaylalarında yolla - rın asfalt, yol genişletme ve bakım ve onarımıyla ilgili ça - lışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan bu çalışmalar kapsa - mında köy, yolu çalışmaları 2 Kepçe, 1 Silindir, 1 Greyder, 2 Kamyon ile devam ediyor.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10