מידעון 1

October 6, 2014  |  By  | 


וידחי הנשה תא תוחתופ 'ב ו 'א תותיכ תוכנחמ ,לאונמע העונו ןרק יפח/ 'ב תבכש א תובכש תירפס תיב תרוסמ תובקעב - תוכרוע ב םיפתושמ םיעוריא רפסמ הנשה ךלהמב שגפמכ עבקנ םיעוריאה ןמ דחא רשאכ ןושארה ישיש םויב 'ב תותיכב - .תבשה תלבק סקט ןפוא לע םידליה םע החיש הכרענ שגפמה תארקל .םיחרואה תלבק יכוניחה תווצה תרכה :תורטמ רפסמ ויה שגפמל א תותיכב - ,ס"היב לש ב ב תבכש ידלי ןיב בורק תא תתל ,םיגהנמהו תווצמה תרכה ,א תבכשל אל ררועל ,תבשה תשודקו תובישחה תשוחת תבה .תיסקטה היווחל הייפיצל איבהלו ,תבשה :תיגיגח הריוואב הכרענ תבשה תלבק נ תקלדה ללכ סקטה .הגועו םיבנע ץימ ,תולח ,תבש תורנ םע ןחלוש תכירע תור ידלימ דחא לכל הבוט הנש תורגא וניכה ,הביתכב רבכ םילגרותמה 'ב תותיכ ידלי .תבש יריש ורש םידליה .ןייה תכרבו .'א תותיכ וריאה ע .ירשת יגח ןויצל יגיגח שגפמב וידחי ושגפנ בוש 'בו 'א תותיכ .ירשת יגח תלבק סקט היה םייקתהש ינשה לועפלו תויכרע תורטמ ביצהל ונתיאמ דחא לכ לש ןוצרהו תושדחתהה תא םילמסמ הנשה לש החתפב םידמועה ירשת יגח .הנשה ךלהמב ןתגשהל וילעו גחה ןחלוש תא ונכרע 'א בחרמב .שבד תגוע ,ןומיר ,שבדב חופת :םינייפאמה םיידוהיה גחה ינממס לכ ירישמ ונרש .אתווצב ונדעסו .ירשת יגח

More from tali.koffman