Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

מידעון 4 (1)

טל בן מנשה


Published on November 30, 2014

שארמ ומלשתו ונימזת םירוהה םתאש תומכל םאתהב השעת תורנה תואספוק תנמזה (  ל תואספוק ל דלי לכ םידליל וריבעי רשא םידימלתה תוגיצנ ךרד )רתויה לכ .ךכ ךרוצל תוידועיי תופטעמ . הכונח תוגיגח – .צ"החא /רקובה תועשב הכונח תוגיגח וכרעי תונושה תותכב א התכ 4 תיב הכונח סקט ךורעת - אה גזמו הדימב .ס"היב ידימלת לכ תאנהל ץוחב םייקתי םיבוט ריוא גזמ יאנתב רשא ירפס וו הנבמה ךותב םייקתי סקטה ,תאז רשפאי אל רי 'א תותכ ידימלתל לבגויו - .דבלב 'ב יב תודעוו ת - :םירוה ףותישב תוירפס .הדעוו לכ שארב דומעל םירומ ונומ ,םירוה ףותישב תודעוו םיקהל הטלחהל ךשמהב יכ טילחה ס"היב תווצ תווצ םע םירבדה תא קולחיש רחאלו םמיע עבקש שגפמה דעומ ינפל עובש דע הדעוול םיפתושה םירוהה תושקב תא זכרי הדעוה לע יארחאה הרומה םע שגפיי לוהינה נמ לע םירוהה תדעוו .םירבדה תא רוגסל ת םוסרפ תוטלחהה רשא ס"היב ידימלת לע ןעוציב , היהי תיב לש תרושקתה יצורע ךרד - .רפסה :ס"היב תלהקמ תחאה ,תוצובק יתש ונחתפ ןכ לעו הלהקמל לבקתהל ונידימלת תורשפא תא םיביחרמ ונא הנשה - חאהו 'ד ימיב םייקתת רשא 'ב תותכ ידימתל "הניכמ" ונידימלתל תר תיבב הקיסומה םוחת תזכר ,לכימ הרומה הגיהנמ תולהקמה יתש תא .'ה ימיב םייקתת רשא רתוי םירגובה - .רפסה :הקוזחתו ןויקינ ףלחש עובשב בא אלל ס"היב דקפת - ןויקינה תווצ לש המישרמה םתוסייגתה תוכזב תיב מאה וחוכש י הלא םימיב הלגתמ ית עיבהל יל בושח וז תונמדזהב . םלעופ לע הכרעה .לכל םיענו דבכמ ,בידא סחי לע הרימשו ,ןויקינהו רדסה תמר לע הדפקהה ,ברה תמר יכ קפס ןיא .חטשב שגרומ רבדהו הגרדמ התלע הז םוחתב תורישה תיב םינפ יוניב - :ירפס תיב ךותה היינבה תולועפ זוריז לע םכסוה ,תושרה םע עובשה יתמייקש השיגפב - מרגורפל םאתהב תוירפס תוישיא הדובע תוניפ רשפאיש רבד ,ךוניחה דרשמ לש ה הקיסומהו תונמאה תותכ לש ןמויק ךשמה דצל ,םיינטרפ םירועישל . זא דע יכ םכסוה נ נוצרכ םיחטשה תא דעייל לכו ונ .הלא תותיכל םוקמ התצקה אלש תירוקמה המרגורפה בקע הנורחאל ערפוהש רבד ,הקיסומ תתיכו תונמא תתיכ תבוטל .רתוי םיחונ םיאנתב הדובע תרגשל רוזחל לכונ ונאו שדחמ הבכרההו קוריפה תכאלמ תא םייסל עיגת םיטיהרה תא הקפיסש הרבחה םיבורקה םימיב