מצולעים

January 7, 2014  |  By  | 


םיִ עָ לוצֶ מ םיעבורשמו םישלושמ םיִ עָ לוצֶ מ םיעבורשמו םישלושמ י ִ נא י ִ מ ? ע ּ בור ֶ מ ש ּ לוש ֶ מ ש ּ מוח ֶ מ

More from irit.lin