Học_tiếng_anh_giao_tiếp_cơ_bản_bằng_những_cách_đơn_giản

April 27, 2015  |  By  | 


4/BY: K ê bên, c  nh Ex: I sat by her : tôi ng ồ i c  nh cô â y Trươ c Ex: You must come here by ten o'clock : b  n ph i đên đy trươ c 10gi  . Ngang qua Ex: She passed by my house : cô ây đi ngang qua nhà tôi. B ởi

More from Maria Olala

Page 1 / 4