Những câu giao tiếp ngắn thông dụng nhất

October 8, 2015  |  By  | 


Enjoy your meal! Chúc ăn ngon miệ ng. The more, the merrier! Càng đông càng vui Bottoms up! 100%! (khi c ạ n ly) Say cheese! Cườ i lên nào! (Khi ch ụ p hình) Don't g o yet. Khoan hãy đi! After you. M ờ i anh/ch ị đi trướ c. W

More from Maria Olala

Page 1 / 4