Những cụm từ đôi với

October 6, 2015  |  By  | 


- clean and tidy: (tính t ừ) đượ c d ọ n d ẹ p s ạ ch s ẽ , g ọ n gàng - life and times: câu chuy ệ n v ề cu ộc đờ i c ủ a m ộ t người nào đó, đặ c bi ệt theo nghĩa xã h ộ i. - law and order: s ự duy trì

More from Maria Olala

Page 1 / 4