Konsumentköplagen SFS 1990_932, Konsumentverket

November 27, 2014  |  By  | 


2 § Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Den här broschyren ger bara en kort vägledning om lagen. Vill du veta mera får du utan kostnad råd och upplysningar om du vänder dig till de konsumentorgan som anges sist i broschyren. (Hela lagtexten nns på Internet: www.lagrummet.se) När gäller lagen? Lagen gäller vid  köp av lösa saker Lagen gäller när du som konsument köper lösa saker för enskilt ändamål av en näringsidkare. Som lösa saker räknas varor, till exempel bilar, TV-apparater och hushållsmaskiner men också gaser och vätskor. Det spelar ingen roll om varan är ny eller begagnad.  förmedling Lagen gäller också när en näringsidkare förmedlar ett köp mellan två konsumenter. Då svarar både nä- ringsidkare (förmedlaren) och säljaren (konsumenten) för säljarens skyldigheter. Du kan alltså välja att rikta dina krav på grund av fel eller dröjsmål mot säljaren eller förmedlaren.  ฀ byte Lagen gäller vidare vid byte av lösa saker som då en köpare av bil lämnar en annan bil som betalning utan annan ersättning i pengar.  ฀ tillverkningsavtal Lagen gäller även vid beställning av en vara som ska tillverkas, oavsett vilken part som tillhandahåller materialet. Om det är konsumenten som håller med en väsentlig del av materialet gäller dessutom omsorgs- och avrådandeplikt enligt konsumenttjänstlagen, det vill säga att näringsidkaren i vissa fall är skyldig att avråda konsumenten samt att med omsorg ta tillvara hans intressen. Om tjänsten utgör den övervägande delen gäller inte konsumentköplagen utan konsu- menttjänstlagen. Konsument i lagens mening är du när du handlar som privat person. Varan ska vara avsedd för enskilt ändamål. Den behöver inte vara köpt för att du ska använda den själv. Den kan också vara köpt som gåva åt någon annan. Näringsidkare är företag eller enskilda personer som yrkesmässigt driver ekonomisk verksamhet. La- gen gäller också för statliga och kommunala organ som driver sådan verksamhet. Uttrycken konsument och näringsidkare denieras i lagtexten. Lagen gäller inte  när en privatperson köper av en annan privatper- son utan förmedling av en näringsidkare,  när köparen är ett bolag, en förening eller ett dödsbo,  vid köp av fastigheter och bostadsrätter, som inte är lösa saker,  vid köp av aktier, obligationer och livförsäkringar, som inte heller är lösa saker,  om säljaren samtidigt med leveransen ska utföra ett arbete eller en tjänst om det utgör den övervä- gande delen av hans åtagande. Då gäller istället konsumenttjänstlagen,  vid leverans av elektrisk ström. Lagen är tvingande Konsumentköplagen är i huvudsak tvingande till din förmån. Det innebär att de olika rättigheterna som lagen ger dig som konsument inte kan inskränkas. Näringsidkaren kan alltså inte ge dig sämre avtals- villkor eller föra in strängare ansvar än lagen medger. Däremot gäller alltid avtalsvillkor som är förmånligare för dig. Undantag Lagen är inte tvingande  ฀ om du köper hushållsgas, som levereras i ledning och de allmänna avtalsvillkoren för leveransen har godkänts av Konsumentverket. Var ska varan avlämnas? Varan ska hållas tillgänglig för avhämtning där säl- jaren vid köpet har sitt affärsställe. Med affärsställe menas det ställe där näringsidkaren stadigvarande driver sin verksamhet. Du kan emellertid komma överens med säljaren om annat, till exempel att varan ska levereras till din bostad eller att du ska hämta den hos tillverkaren. När ska varan avlämnas? Vid konsumentköp avlämnas varan ofta direkt vid köpetillfället. Huvudregeln är att varan ska avlämnas inom rimlig tid från köpet. Tiden får bedömas efter vilken slags vara det är. Köpare och säljare kan emellertid komma överens om en annan tid för avlämnande till exempel att varan ska avlämnas  vid en bestämd tidpunkt, TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

More from Lars