תפריט

January 7, 2015  |  By  | 


...דחא קילקב תודעסמ 8,000 לעמ ₪ 108 - דיחי תחורא דעוסה תריחבל הנושאר הנמ הניחט גוגיזב - לירגב בורצ ליצח MEAT תדנירמב ףוע יפנכ דבכ הטפ קורי טלס םויה קרמ דעוסה תריחבל תירקיע הנמ )םרג 200( ןושיעה ןוראמ טוקרטנא לירגב ףוע יצח )םרג 200 רגרובמה( MEAT )ףירח אל / דאמ ףירח( הנראק - ןוק ילי’צ )םרג 250( םיבצק חתנ ח”ש 20 תפסות - )םרג 500( לגע ודאסא ח”ש 20 תפסות - )םרג 300( טולדיפ טוקרטנא ח”ש 20 תפסות - )םרג 200( שיבכע הריחבל תונורחא תונמ הלורב םרק ענענומיל הברוס

More from yosi