רימון

May 20, 2015  |  By  | 


ןומירל תוהז תדועת תונמאב ביטומכ שמיש אוה ירפה לש תידוחייה ותרוצ תוכזב שדקמה ילכב , םינבמ רוטיעב , ספיספב . ותוא לדגל רשפא ץראב םינוש תומוק