ארוחות ערב של כיתה ה' 3 ספרון דיגיטלי

May 21, 2015  |  By  | 


האירב ברע תחורא - צנילב ' תואירב ס םירמוח : 1 אלמ חמק סוכ 2 םיציב  תיז ןמש 1 בלח סוכ ½ םימ סוכ ½ חלמ תיפכ 2 ןופפלמ 1 ןולמ 1 הנבל הניבג תספוק 5% הנכהה