ผังภพภูมิ__1

October 27, 2015  |  By  | 


กำเนิดเดรัจฉน (ติรจฉนโยนิ) นรก (นิรโย) อัพพุทนรก (อพฺพุโท นิรโย) นิรัพพุทนรก (นิรพฺพุโท นิรโย