Världstidningen nr. 1

November 24, 2014  |  By  | 


  Val i Sverige och på skolan Av: Victor Dinanakgil Sverige-valet IvaletsomvihadeiSverigeföretttagsensåfickdesomvar18årröstapåvilket partisomdevileröstapå.Såhärvartresultatet:Miljöpartiet6,8%,Vänsterpartietfick 5,7%, Socialdemokraterna 31,2% och nya Moderaterna 23,2%. Skol-valet Iskolansåharvihaftvalungefärsomettriktigtvalfastpålåtsas.Närvivarklara medatttauppsakernatillvaletsåfickdomolikaklassernakommainochröstaoch MiljöpartietvannsenVänsterpartiet,Socialdemokraternaochsistkom Sverigedemokraterna. Egna partier PåbildensåharIK5gjortegnapartier.IK3harocksågjortsinaegnapartierochde heter Foxpartiet, Panterpartiet, Skolpartiet och Klassiska partiet. Brandövningen Av: Victor Dinanakgil Hedlundaskolanhadeenbrandövningdåallaiklassen fickgåutochsamladespågrusplanen.Senkomrektor Linneaochförklaradeattdetbaravarångasomkomupp tillbrandlarmetochsengickviinochåtergicktillvåra arbeten. Musik och idrott på Hedlundaskolan Av: Victor Dinanakgil Påmusikensåhållervipåmedatttestaolikarörelseroch instrument. Viharcyklattillskogenochhaftorentering.Vifickanvända kartorochkompasserföratthittadeolikakontrollerna.Att provapåattorienteraärnågotsomhörtillämnetidrott.Detvar en bra friluftsdag i I20-skogen.

More from annfah02