העלייה של סבתא -תהילה

April 30, 2015  |  By  | 


ימצע לע ןודד הליהת ימש , ךוניח תיב רפסה תיבב ה התיכב תדמול ינא בא תיב " הדוהי ןבאב י . יתדלונ תנשב אבס רפכב 2004 . תבהוא ינא יאנפה תועשב רישל

More from ariella

Page 1 / 2