Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

WERKBOEK LOOPBAANBEGELEIDING (1) - kopie

bergen.luc


Published on December 3, 2014

Watismotivatie? Waaromstekenmensenenergieentalenteninbepaaldezakenenwaaromjuistniet?Hetdraaitallemaal ommotivatie. Motivatieisdewilomietstedoenenzoeenbehoeftetebevredigen. Dewilomietstedoenkanbijvoorbeelddewilzijnomeenbaantevinden.Hoemeerjeverlangtnaareen baan,hoeharderjeeraanzultwerkenomdezetevinden.Daarbijishetbelangrijkdatjevertrouwen hebtinjeeigenkunnenendatjedenktjedoelentekunnenbereiken.Alsjebijvoorbaatdenktdatietsje nietzallukken,danzaljehetniet√©chtproberen,ookalwiljehetnogzograag.Jedenktimmerstoch datjehetvoornietsdoet. Dekansdatietsluktishetgrootstalsjeerzelfachterstaatenjehaalbaredoelenhebt gesteld.Wantdanbenjevanbinnenuitgemotiveerd. Stel:jewiltstoppenmetroken.Jouwmotivatieisdatjegezonderwiltlevenennietmeerverslaafdwilt zijn.Aandeenekantiserdebehoefteomtestoppenenaandeanderekantiser,doordeverslaving,de behoefteomdoorteblijvenroken.Eriseentweestrijd:erzijntweebehoeftendiejebevredigdwilhebben. Erisweinigkansdatjeechtstoptalsjeernietzekervanbentdatjekuntstoppen.Debehoeftevanhet doorroken(deverslaving)zalhetdanwinnenvandebehoefteomtestoppen.Deovertuigingdatjehet doel(stoppenmetroken)belangrijkvindtiseenvoorwaardevoorsucces. Veelmensenverliezenhunmotivatiedoordatzezichonhaalbareenonrealistischedoelenhebbengesteld. Zerakenhetvertrouweninzichzelfkwijtenstoppenmethunactiviteit. Hieronderwordenenkelevoorbeeldengegevenvangedachtendiemensenkunnenhebben: - "Ikzouwelwillenrea ereno diefunctiemaarikvoldoenietaandeeisen,ikzaltochnietworden aangenomen." - "Ikzouwelwillenrea ereno dieadvertentiemaarerzi nzoveelwerklozen.Desituatieis uitzichtloos." - "Datkanikniet,daarhoefik eenaandachtaantebesteden,het aatmetochnietlukken." - "Alleswatikdoe,doeikvoorniets,nietsluktme." Dezegedachtenkunnenervoorzorgendatjejezelfmachteloosvoelt.Dewegnaarsucces begintbijhetlerenomre√ęelaantekijkentegendesituatie. Erzijntweemanierenomdezegedachtentegentegaan. - Decontrolebi ezelfle en. - Hetstellenvandoelen. Eenvoorbeeld: Marcisaleenaantalkeerafgewezendooreenbedrijf.Hijtwijfeltaanzichzelfendenktnooitmeerwerkte vinden.Hijhadzichtendoelgesteldombinnentweemaandennazijnafstuderendebaanvanzijndromen tevinden.Zondervoorbereidingheefthijbrievengeschrevenentoenhijuitgenodigdwerd,wisthij nauwelijksietsvanhetbedrijfaf.Ookhadhijgeengoedstappenplangemaakt. HetgevolgisdatMarcdenktdathijnietskanenonvoldoendecapaciteitenheeft.Deoorzaakvandit negatievezelfbeeldisdatMarczichdoelensteltdieniethaalbaarzijn.Bovendienhadhijzichnauwelijks voorbereid.Marcmoetdusindetoekomstzijndoelenzorgvuldigerstellenenzichbetervoorbereiden. 2