INFORMACIÓ ALUMNAT C5

October 21, 2014  |  By  | 


INFORMACIÓ ALUMNAT C5 ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ PCC-CFGS Curs 2014-15 Mª Jesús Arnés – Carlos Moratal Página 2 1.- DADES TÍTOL Tècnic superior en Secretariat FAM LIA ADMINISTRACI CICLE SECRETARIAT GRAU SUPERIOR CR DIT C5. ELABORACI I PRESENTACI DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ HORES TOTALS 135 hores COMPETENCIA GENERAL s competència general d'aquest tècnic organitzar, gestionar, elaborar i transmetre la informació procedent o amb destinació als òrgans executius, professionals i de gestió en llengua pròpia i/o estrangera, i, també, representar l'empresa i fomentar la cooperació i qualitat de les relacions internes i externes, segons els objectius marcats i les normes internes establertes. COMPETENCIES PROFESSIONALS a) Gestionar les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, en la llengua pròpia i/o estrangera: b) Organitzar, supervisar i realitzar treballs de secretariat: c) Organitzar, mantenir i controlar l'arxiu en suport convencional i informàtic: d) Elaborar i presentar documents de treball, integrant dades, textos i gràfics: 2.- RELACIÓ D’UNITATS DIDÀDTIQUES SEQÜENCIALS I TEMPORITZACIÒ C5 ELABORACI I PRESENTACI DE DOCUMENTS I INFORMACI 135 HORES UNITAT DID CTICA DURADA INICI FI UD1 El teclat Mecasof MiPro 26 25/9/14 6/11/14 UD2 El tractament de textos. Microsoft Word 40 7/11/14 30/01/15 UD3 Presentació Powert Point 8 12/02/15 20/02/15 UD4 El tractament dels nombres i els gràfics. Microsoft Excel 34 26/02/15 24/04/15 UD5 Crear i editar pàgines Web Dreanweaver i Publisher. 27 25/09/14 16/04/15

More from carlosmoratal