Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

סופי מצגתתתתת סוציו -

eti


Published on December 1, 2014

םינייפאמ םיירקיע לש תירואית הדימלה תיטסיבטקורטסנוקה היגוגדפה תיטסיביטקורטסנוקה תתתשומ לע השימח תונורקע םיירקיע : יפל העצהה לש ז ' ןילק סקורב ןיטרמו סקורב (1997) תאלעה היעב תיטנוולור דימלתל תינכות םידומילה תגצומ " ןמ םלשה לא קלחה ", ךותימ םילכ תוטישו תארוהב יעדמ בשחמה : הרש קלופ דו " ר הקיבצ טסריפ - טמ " ח – זכרמה היגולונכטל תיכוניח תדוקנ טבמ דימלתה - ןיא תמא תחא תינכות םידומילה הרומהו ובשחתי תולוכיב דימלתהש איבמ ומע התכל - תולוכי תויביטנגוק תויתרבח תוישגרו תכרעה הדימלה הכירצ תויהל רשקהב יתועמשמ דימלתל סחייתהלו תויעבל םידימלתהש םילקתנ ןהב ךות ידכ הדימל