החלוצים מאת מיקה גולן

November 27, 2014  |  By  | 


 מרת תנשמ היילעה לג איה הנושארה היילעה " ב ( 1881 ) , סרת תנש דע " ד ( 1904 .) הפוקתה תישארב כ לארשי ץראב תידוהיה הייסולכואה התנמ - 26,000 שפנ . םיבר םירייתו םילוע הילא ואב הפוקתה ךשמב הפוריא תושביב תונידמ ןווגממ , היסאו הקירפא . המויסב , כ ץראב תידוהיה הייסולכואה הדמאנ - 55,000 שפנ . ךכ הארקנ הנושארה היילעה תפוקת , םילודגה הידממ לשב , ישנא לש םתחלצה ינפמו תינרצי תובשייתה הנושארל שממל הפוקתה לארשי ץראב תבחרנ תיאלקחו תינוריע תיאמצעו .

More from eti