активи1

November 20, 2014  |  By  | 


Дълготрайни са активите, които се използват многократно в производствения процеси продължителността на използването им е повече от една година. Те пренасят на части своята стойност върху собствеността на готовата продукция и не променят своята натурално веществена форма. Според формата, в която функционират в икономическия оборот на предприятието, неговите дълготрайните активи се делят на следните групи: - Материални - Нематериални - Дългосрочни инвестиции - Дългосрочни вземания - Положителна репутация Записването им става в лявата част на счетоводния баланс на предприятието. Материални дълготрайни активи Една част от тях непосредствено участват в производствения процес – машини, съоръжения, апарати. Друга част създават условия за нормално протичане на производствения процес – сгради, земи, транспортни средства и стопански инвентар. Тези две части се наричат производствени активи. Дългосрочните инвестиции не участват в производствения процес, а са свързани с културно битовото и социално осигуряване на работниците в предприятието – библиотеки, столове, здравни служби и др. Те могат да се характеризират като

More from Evgeniya