გეგმა

November 21, 2014  |  By  | 


6 წ ი ნ ა ს წ ა რ ი ც ო დ ნ ა მოსწავლეებმაიციანროდის , ვისმიერდა ვისთვისშეიქმნა პოემა _“ ვეფხისტყაოსანი .“ უმრავლესობასნანახი აქვთწიგნიდაიციანგმირებისსახელები . ზეპირადკითხულობენნაწყვეტებსპოემიდან . 7 . გ ა კ ვ ე თ ი ლ ი ს მ ი მ დ ი ნ ა რ ე ო ბ ა ა ქ ტ ი ვ ო ბ ე ბ ი გაკვეთილისმსვლელობა . აქტივობა - 1.( გაკვეთილისშესავალი _2 წთ .) შესავალისაუბარი . განწყობილებისშექმნა . მოსალოდნელიწარმოდგენაგაკვეთილზე , თუ როგორიიქნებაგაკვეთილი . აქტივობა - 2 . ( საშინაოდავალება _8 წთ .) გაკვეთილსვამოწმებკითხვებისსაშუალებით წყვილებში. აქტივობა - 3. ახალიმასალისკენგადავდივართ სამოტივაციოკითხვებით.(5წთ) გამოკითხვა,დიალოგი _ რაიციანშოთა რუსთაველისდა “ ვეფხისტყაოსნის “ შესახებ . მოსწავლეებიავსებენვ-მ-ვცხრილს. საუბრობენთავიანთიწარმოდგენისშესახებ შოთარუსთაველზე , რომელსაუკუნეში მოღვაწეობდა . რაიციანთამარმეფეზე . ვამახვილებყურადღებას , რომ “ ვეფხისტყაოსანი “ 16 მარცვლიანილექსითარის დაწერილი . ვსაუბრობთრითმაზედასარითმო სიტყვებზე . ვუჩვენებპრეზენტაციას . პრეზენტაციისდასრულებისშემდეგ ვაგრძელებთვ-მ-ვცხრილს. აქტივობა - 4. ( სახელმძღვანელოზემუშაობა 1 5 წთ .)