Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

paper

lee


Published on December 2, 2014

.תוכלמה הנומש תדיח ,טמחשה חול לע תוכלמ הנומש םקמל שי ומייאי אל ןהש ךכ ה .היינשה לע תחא ךיראת תוקחשמ תותיכ תחצנמ התיכ הצובק 1 22.9.14 ו 1 - ו 2 ו 2 םינב - ו 2 29.9.14 ה 3 - ה 1 ה 1 םינב - ה 3 7.10.14 ד 1 - ד 3 ד 3 םינב - ד 4 23.10.14 ו 1 - ו 3 ו 3 תונב - ו 5 24.10.14 ד 2 - ד 4 ד 2 םינב - ד 6 28.10.14 ה 2 - ה 1 ה 1 תונב - ה 7 4.11.11 ד 3 - ד 4 ד 4 תונב - ד 8 7.11.14 ו 3 - ו 2 ו 2 םינב - ו 9 10.11.14 ה 2 - ה 3 ה 2 םינב - ה 10 14.11.14 ד 3 - ד 2 ד 2 םינב - ד 11 17.11.14 ד 1 - ד 4 םינב - ד 12 21.11.14 ו 2 - ו 1 תונב - ו 13 24.11.14 ה 3 - ה 1 תונב - ה 14 28.11.14 ד 1 - ד 3 תונב - ד .תונווגמ טרופס תויוליעפב קוסעי הז רודמ לע הרימשל ןוכתמה איה העובק תינפוג תוליעפ .שפנהו ףוגה תואירב רומשל יאדכ הז רודמב םיעצומה םיליגרתל טרפ אירב םייח חרוא לע הנוזת ללוכה .ס"היבל הכילה ,הנוכנ .םינווגמ תומוקמב עצבל ןתינ תויוליעפה תא דע השולש ךשמב םיליגרתה תא עצבל ץלמומ .עובשב םימי השימח יללכ לכ לע רומשל בושח תוליעפה עוציב ךלהמב .תוחיטבה יבוריאה רשוכה תא רפשל איה תוליעפה תרטמ .ונתואירבל הבושח הכש היצנידרוקה תאו רודמ טרופס 1 . לש קחרמל )לס ירודכ ינש םע( רורדכ 20 .םירטמ 2 . :תיגלדב הציפק 30 ,תוליעפ תוינש 30 תוינש (החונמ 4 )תורזח 3 . :ןטב תופיפכ 30 - 60 תוליעפ תוינש 4 . הבישיל הדימע בצממ רבעמ :יטטס רורדכ רורדכ ידכ ךות ןתינ ( וב םירודכ ינש םע ליגרתה תא עצבל )תינמז 5 . :הגרדמ תדיריו תיילע 30 ,תוליעפ תוינש 30 (החונמ תוינש 4 )תורזח קרב ףסא :תאמ ,םירקי םידימלת ,םכל עיצא עובשה םיליגרת השימח : רינרוט