so 15_2015_NHAIN

May 18, 2015  |  By  | 


nhieät lieät chaøo möøng 40 naêm ngaøy giaûi phoùng mieàn nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc haùt huy khí theá thaéng lôïi töø caùc chieán dòch P giaûi phoùng Hueá - Ñaø Naüng, Taây Nguyeân, Boä Chính trò ñaõ quyeát ñò

More from lớp học

Page 1 / 2