JIRIM DAN ALAM - SAINS TINGKATAN 1 - ROHAYA

May 20, 2015  |  By  | 


KOMPOSISI UDARA Oksigenpentingdalampembakaran.  Pembakaranberlakuapabilasuatubahan bertindakbalasdenganoksigensecarakimiadan .  Apakahbahanyang dihasilkansemasa pembakaran? Hasilpembakaranbergantung kepadajenisapiyang terbakar.  Terdapatduajenis

More from rohaya